Løbende formidling til tragtbrystpatienter

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH) behandler blandt andet patienter, der skal have foretaget en tragtbrystoperation. Denne operation kræver meget planlægning, og der skal gives rigtig megen information til patienter og pårørende.

“Vi regner med at kunne aflyse forberedelsesdagen og på den måde få mere tid til patienterne, når de har brug for det”.

Pernille Brasch Andersen, Sygeplejerske Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi.

Bedre vidensformidling til patienterne

Som en del af et OPI samarbejde mellem AUH og Emento ønskede Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling at undersøge, hvordan de via løbende vidensformidling kunne støtte patienter til tragtbrystoperation, så disse er bedst muligt informeret om eget forløb i perioden fra modtagelse af indkaldelsesbrevet til fremmøde på hospitalet.

Afdelingen havde allerede tidligt i OPI samarbejdet en antagelse om, at de til gavn for både patient, pårørende og klinikere kunne fjerne den forberedelsesdag, hvor patienten møder anæstesilæge, fysioterapeut og sygeplejerske. I stedet ville afdelingen give patienten den samme information via Emento appen. En antagelse var også, at den løbende formidling som appen muliggør, ville skabe større tryghed, øget forberedelsesgrad og en bedre patientoplevelse.

Fra information overload til rettidig viden

Mange af afdelingens tragtbrystpatienter havde generelt svært ved at overskue og forholde sig til den store mængde information, som de modtog i e-Boks i forbindelse med indkaldelse til operation. Med OPI samarbejdet blev informationen i stedet tænkt ind i et tidsforløb, så patienten via Emento appen får formidlet den rette viden på det rette tidspunkt.

For at måle effekten af formidling via appen i forhold til forberedelsesgrad, tryghed og overordnet patientoplevelse, spurgte afdelingen ind til disse parametre hos patienterne dagen efter operationen. 30% af de 50 adspurgte patienter havde haft appen, mens den resterende gruppe havde fået information på traditionel vis. Resultaterne viser, at patienter, der har Emento appen, har en større forståelse for, hvad der skal ske og bedre kan redegøre for viden om forberedelse og operation, end de patienter der har modtaget informationen på traditionel vis.

Eksempelvis er mere end dobbelt så mange patienter i stand til at forklare, hvorfor de skal faste, når de har set videoen herom i appen. Klinikerne oplever også, at de bruger mindre tid på at modtage patienterne, fordi disse har en større forståelse for, hvad der skal ske.

uden app
med app
Kan du forklare, hvordan du har fastet 29% 62,50%
Kan du forklare, hvad lægen har gjort under operationen 69% 62,50%
Kan du forklare, hvorfor du har drop? 21% 62,50%
Hvornår må du begynde at dyrke sport igen? 39% 71,50%
Kan du forklare, hvorfor du har kvalme? 6,50% 33%
Kan du forklare, hvorfor det er vigtigt at lave træningsøvelser? 15% 72%
“Generelt synes jeg, at jeg bruger mindre tid, og at patienten har en bedre forståelse for hvad der skal ske og har et medansvar”.

Sygeplejerske, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi.

“Vi sender alt for mange sider og for meget information ud”.

Sygeplejerske på Lungekirurgisk Afsnit i forbindelse med opstarten på OPI samarbejdet.

Forberedelsesdagen udgår

Et af målene for afdelingen er at fjerne den forberedelsesdag, som ligger dagen inden operationen. Det er en dag, hvor patienten møder op på afdelingen for at tale med anæstesien, med fysserne, få taget blodprøver og røntgenbilleder. En dag, som er tidskrævende for både personale, patient og pårørende. Rasmus, der var Pectus-patient og testperson på appen samtidig med at han kom til forberedelsesdag, sagde; “Jeg kan ikke rigtig lige huske, hvad der skete på forberedelsesdagen, men jeg fik ikke noget information, jeg ikke allerede vidste fra appen”. De patienter, som efter september 2018 bookes til tragtbrystoperation, bliver ikke længere indkaldt til forberedelsesdag. Blodprøve, røntgen og samtale med anæstesien finder nu sted den dag, patienten er inde til tragtbrystundersøgelse. Resten af den relevante information formidles via appen og ofte som videoer optaget af det relevante personale.

Indsigt i patienternes forberedelsesgrad

En udfordring for afdelingen var også, at de oftest først på forberedelsesdagen fik indsigt i, om patienterne havde modtaget, læst og forstået den information, der var blevet sendt til dem via e-Boks.

Med Ementos klinikerrettede webadgang kan afdelingen nu løbendende følge med i patienterernes forberedelsesgrad ud fra hvor meget information, patienten har markeret som “set” i appen. Det giver personalet mulighed for at række ud til de patienter, som er i risiko for at møde uforberedte op, hvilket tidligere ellers kunne resultere i uforudsete aflysninger.

“Det viser sig faktisk, at ved at patienterne ser de her små videoklip, får en notifikation, når de skal gøre det ene eller det andet, det gør, at de er langt mere forberedte end tidligere”.

Birthe, afdelingssygeplejerske, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi.

6-uger kontrol – fra ambulant til opkald

Fra september 2018 har afdelingen også kunnet ændre 6-ugers kontrollen fra ambulant besøg til at foregå som et opkald til patienten. Det skyldes, at der via appen formidles information, og at patienten får taget et røntgenbillede på sit lokale sygehus inden 6-ugers samtalen. Desuden bliver 6-ugers samtalen booket igennem appen og patienten får notifikationer, der minder om samtalen.

Samfundsøkonomisk gevinst

Overordnet set giver den løbende formidling af information til tragtbrystpatienterne en stor samfundsmæssig gevinst. På afdelingen er det en gevinst, idet forberedelsesdagen kan undværes, 6-ugers kontrollen foregår som et opkald, og klinikerne kan følge med i patienternes forberedelsesgrad. Patienter og pårørende skal ikke længere bruge en fridag på at møde til forberedelsesdagen, de har adgang til den rette viden på det rette tidspunkt og kan se og læse informationen, når det passer ind i hverdagen. Patientoplevelsen er øget og patienterne er mere forberedte og trygge.